دانلود برنامه بحارالاشعار

نقطه ثقل عنایات فقط مادر ماست

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - نقطه ثقل عنایات فقط مادر ماست - اشعار مداحی دهه فاطمیه

نقطه ی ثقل عنایات فقط مادر ماست
باب احسان و کرامات فقط مادر ماست

امة الله ولی سیده ی عالمیان
مادر شیعه و سادات فقط مادر ماست

همه شب پای ورم دار شهادت بدهد
روح طاعات و عبادات فقط مادر ماست

وصف آن زینت گوش و سر گردن این بود
برتر از هرچه مقامات فقط مادر ماست

گر خدا نور سماوات و زمین است به حق
جلوه ی کامل مشکات فقط مادر ماست

مرد اگر بود به والله که پیغمبر بود
وجه رب در همه حالات فقط مادر ماست

امتحان گشته ی حق صابره در هرچه بلا
منشاء سِرِّ موالات فقط مادر ماست

کربلا وسعت آن ضربه ی سیلی باشد
صاحب کل بلیّات فقط مادر ماست

خون مسمار نشان سر نیزه دارد
قبله ی درد و مصیبات فقط مادر ماست

قاسم نعمتی

187
شعر بعدی