دانلود برنامه بحارالاشعار

فتاده سخت دربستر ولی چشمی به در دارد

شعر مداحی روضه امام رضا (ع) - فتاده سخت دربستر ولی چشمی به در دارد

فتاده سخت دربستر، ولی چشمی به در دارد
به چشم نیم بازش، چشم بر راه پسر دارد

رسد عطر گُل روی جوادش برمشام او
دلی از غنچه بهر دیدن ،او تنگ تر دارد

ازاین پهلو به آن پهلو، به خود پیچد درآن حُجره
چه گویم من که زهر کین، چه کاری با جگر دارد

جوادش مثل پروانه به گرد شمع می سوزد
دلی از آتش داغ پدر، چون شعله ور دارد

کنار بسترش زهرا ،نشسته با فغان ،گویا
زغم های دل فرزند، دستی بر کمر دارد

نه فرزندش نه مادر، چشم از او بر نمی دارد
به امیدی که سر از بسترش، یک لحظه بر دارد

دوباره شد به پا شور محّرم در وجود ما
که او عزم سفر درآخر ماه صفر دارد

چه می داند کسی حال جواد غم گسارش را
که او امشب شب شام غریبان پدر دارد

«وفایی» سینه ات را بیت الحزان غم او کن
که هرکس را ببینی در عزایش چشم تر دارد

حاج سید هاشم وفایی

580
شعر بعدی