دانلود برنامه بحارالاشعار

ظلمت آمد به خانه خورشید

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - ظلمت آمد به خانه خورشید - اشعار مداحی دهه فاطمیه

ظلمت آمد به خانه ی خورشید
کفر محض آمده است و شرک پلید
کینه دارد ز سوره ی توحید
می رسد با هزار و یک تهدید

آمده آفتاب را ببرد
جهل، ام الکتاب را ببرد

منتظر بود تا ولی آید
پشت در بی معطلی آید
حضرت مرتضی علی آید
از علی پاسخ بلی آید

ناگهان نقشه اش بر آب شد و...
پیش چشم همه خراب شد و...

زنی انگار پشت در آمد
شیرزن در دل خطر آمد
با همان داغ بر جگر آمد
سوگوار از غم پدر آمد

پشت در زد صدا چه می خواهید
از من و مرتضی چه می خواهید

مرتضی اصل هر کلام من است
علی اسلام من سلام من است
این فدایی شدن مرام من است
چون علی رهبر و امام من است

من علی را ، علی مرا دارد
شده تنها ولی مرا دارد

سایه ی مرتضی است روی سرم
با همین حال زار، پشت درم
از غم حیدر است شعله ورم
به فدای علی من و پسرم

از علی یک نفس نمیگذریم
من و محسن برای او سپریم

ناگهان آتش آمد و در سوخت
برگ های گلی معطر سوخت
شعله بسیار شد مکرر سوخت
کودکی داد زد که مادر سوخت

در خانه که شعله ور می شد
میخ هم داشت سرخ تر می شد

بی حیا زد لگد که در افتاد
بر دل انبیا شرر افتاد
از دل آسمان قمر افتاد
ثمر از شاخه ی شجر افتاد

تا زمین خورد پشت در زهرا
ناگهان زد صدا: که فضه بیا


ظلم و بیداد بیش از حد شد
مادر افتاد و عاقبت بد شد
آنچه در خانه اش نباید...شد
در که افتاد صد نفر رد شد

مجتبی ناله از جگر می زد
وسط معرکه به سر می زد

ستم بی حساب آوردند
کینه از بوتراب آوردند
حمله بر آن جناب آوردند
عده ای هم طناب آوردند

کعبه روی زمین کشیده شد و...
ناله فاطمه شنیده شد و ...


شاعر: مجتبی شکریان

74
شعر بعدی