دانلود برنامه بحارالاشعار

روح دعا ذات شفایی حسین

شعر مداحی مناجات امام حسین (ع) - روح دعا ذات شفایی حسین

روح دعا ذات شفایی حسین
فوقِ همه جاذبه هایی حسین
بیمۀ تو فوق همه بیمه هاست
ذکر خوشِ رفع بلایی حسین
شیفته ات شیر خدا بود و تو
شیفتۀ شیر خدایی حسین
هم فقها هم علما عبد تو
سیر سلوک عرفایی حسین
شکر خدا در صف اربابها
بین همه قسمت مایی حسین
کعبه خودش سمت تو خوانده نماز
قبله ای و قبله نمایی حسین
با گُهری قابل تعویض نیست
لذت این شعرسرایی حسین

وصف تو صد جلد غزل می شود
طعم غزل با تو عسل می شود

کیست که از فیض تو سیراب نیست
غیر شما هیچ کس ارباب نیست
جاذبه ات جذبِ تو کرده مرا
زندگیِ بی تو که جذاب نیست
لذتی از زندگیِ خود نبرد
هرکه به صحن تو شرفیاب نیست
بین گدایان تو زانو زدن
پیش کسی غیر خودت باب نیست
قابِ دلم عرصۀ تصویر توست
هیچ به غیر تو در این قاب نیست
بسته شده تک تکِ میخانه ها
باده به جز بادهء تو ناب نیست
هیچ دمی مثل دمِ یا حسین
باعث آرامش اعصاب نیست

تشنۀ تو زمزم و کارون و نیل
بسته به قنداق تو فطرس دخیل


مهدی مقیمی

145
شعر بعدی