دانلود برنامه بحارالاشعار

دست هر کس را که گیری دستیارت میشود

شعر مداحی مدح پندیات - دست هر کس را که گیری دستیارت میشود

دست هر کس را که گیری دستیارت میشود
هر که را خدمت کنی خدمت گزارت میشود

نیست قانون فراموشی به دیوان جهان
از بد و خوب هر چه کردی یادگارت میشود

گر زپای خسته ایی خاری برون آری ز کف
خود بخود وا صد گره چون گل ز کارت میشود

از طریق مهربانی خصم را کن یار خود
گر کنی با سگ محبت پاسدارت میشود

بیشتر خم میشود نخلی که بار آرد فزون
شو فروتن هر چه قدر بیش اقتدارت میشود

غرّه بر نیروی بازو زیر این گردون مشو
بر هوا زین آسیاب آخر غبارت میشود

از زبان خویش نیش خاطر مردم مشو
روزی این زخم زبان دندان مارت میشود

در برومندی عنان نفس را از کف مده
عاقبت این توسن سرکش سوارت میشود

سر فرود آور چو نخل بار ور طایی بدهر
آنچه سنگ کینه از هرسو نثارت میشود

مرحوم طایی

135
شعر بعدی