دانلود برنامه بحارالاشعار

بنده های تو امتحان دادند

شعر مداحی مناجات مناجات با خدا - بنده های تو امتحان دادند

بنده های تو امتحان دادند
گاه سود و گهی زیان دادند

عده ای دشمنان هم شده و
عده ای هم به هم امان دادند

نان بریدند عده ای از هم
عده ای رحم کرده ، نان دادند

بعضی از دیدنت گریزان و
بعضی از دیدن تو جان دادند

عده ای دل به نفس و دل بعضی
به دل صاحب الزمان دادند

من از آن عده ام که با خواری
دست در دست کوفیان دادند

من از آن عده ام که ثارالله
تشنه بود و به او سنان دادند

من از آن عده ام که در گودال
خاتمش را به ساربان دادند

من از آن عده ام که زینب را
در غمش قامت کمان دادند

آخرش هم ز فرط رسوایی
همه من را به هم نشان دادند

تو کریمی ، کریم ها حتی
دشمن خویش را امان دادند

بگذر از من چنان کریمانی
که به آواره آشیان دادند

محسن ناصحی

62
شعر بعدی