دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

اي بشرخود را اسير نفس شيطانی مکن

شعر مداحی مدح پندیات - اي بشرخود را اسير نفس شيطانی مکن

اي بشرخود را اسير نفس شيطانی مکن
غفلت از روز حساب و مرگ خود آنی مکن

ناخدای کشتی دل باش و ازياد غرور
خويش را مستقرق دريای طوفانی مکن

گرمسلمانی چوسلمان باش وجاهد درعمل
ور نئی بيهوده دعوی مسلمانی مکن

خدمت خلق خدا کن وَز خدا غافل مشو
خويش را بازيچه ی اميال نفسانی مکن

طعنه برفانوس کم نور تهی دستان مزن
روز.خود را بی جهت چون شام ظلمانی مکن

تا جوانی فکر پيری باش و در افتادگی
خويشتن را خسته از بار پشيمانی مکن

سعي کن تا می توانی بهره از عمرت ببر
اين دو روز عمر را صرف هوس رانی مکن

دست بر کاری که می دانی ضرر دارد مزن
آن چه را قبلاً که می دانی نمی دانی مکن

خون مردم را برای لقمه ی نانی مريز
زين عمل خود را پليد وظالم و جانی مکن

دان غنيمت ساعتی چون عمرِ عالم يک دم است
فکر فردا باش و فکرِ عالم فانی مکن

من نمی گويم که دست از کار و کسب خود بدار
آن چه مي خواهی بکن اما به نادانی مکن

از من ژوليده بشنو اين کلام معنوی
مردم آزاری به عالم گر که انسانی مکن

ژولیده نیشابوری

136
شعر بعدی