دانلود برنامه بحارالاشعار

کجایی همسرخوب ونمونه

شعر مداحی مدح ختم و ترحیم - کجایی همسرخوب ونمونه

(در فراق همسر)

کجایی همسرخوب ونمونه
زخوبی های تو دارم نشونه

بر ای هم دو یاور بوده ایم ما
دو بال یک کبوتر بوده ایم ما

توکه رفتی نمانده شور وحالی
مراقسمت شده بشکسته بالی

ندارم بی تو دیگر یار وهمدم
شدم با درد و داغ وغصه محرم

بیا فرزندهایت را به بَر گیر
کبوتربچه هایت زیرپرگیر

تو که رفتی غمین وخسته هستم
نمی آید دگر کاری ز دستم

کجا می شد مرا اینگونه باور
بگیرم ماتم از هجران همسر

زبس که داغ همسرهست جانکاه
نفس در سینه گردد آه «مداح»

علی اکبراسفندیار

98
شعر بعدی