دانلود برنامه بحارالاشعار

نام تو احسن الاسماست علی یاحیدر

شعر مداحی مدح امیرالمومنین (ع) - نام تو احسن الاسماست علی یاحیدر

نام تو احسن الاسماست علی یاحیدر
زینت عرش معلاست علی یاحیدر

مهر تو مهر قبول عمل امروزم
هم امان نامه فرداست علی یاحیدر

بو ذرت خاک سیه را چو زر ناب کند
قنبرت را دم عیساست علی یاحیدر

در تو می دید خدا صورت خود را ، آری
چهره در آینه پیداست علی یاحیدر

بردن و خواندن آیات برائت به حرم
شیر مردی چو تومیخواست علی یاحیدر

تا به دست تو شود غیر خدا نفی ابد
ذوالفقارت شبیه لاست علی یاحیدر

دست،بالای دست است اگرچه بسیار
دست تو از همه بالاست علی یاحیدر

هر نفس،هر طپش قلب علی یازهراست
ضربان دل زهراستعلی یاحیدر

نیست باکم زحساب و زکتاب محشر
کار اگر دست تو مولاست علی یاحیدر

عبدالحسین

180
شعر بعدی