دانلود برنامه بحارالاشعار

فاطمه شد سینه زن واحسنا واحسن

شعر مداحی زمینه امام حسن (ع) - فاطمه شد سینه زن واحسنا واحسن

فاطمه شد سینه زن /واحسنا واحسن
غرق به خون شد کفن/واحسنا واحسن

هم جگرش پاره شد/هم کفنش پاره شد
کنار جسم حسن /حسین بیچاره شد
واحسنا واحسن/ واحسنا واحسن

برادرش ناله ها /از دل پر خون کشد
با چه دلی تیر از این/جنازه بیرون کشد

به غربتش تیر کین/ بر بدنش گریه کرد
بی کفن کربلا /بر کفنش گریه کرد

واحسنا واحسن/ واحسنا واحسن

**

فغان و واویلتا /مدینه و کربلا
جسم حسن روی دست/جسم حسین زیر پا

این کفنش پاره شد/این بدنش پاره شد
کنار جسم حسین /زینب بیچاره شد
واحسنا واحسنا/ واحسنا واحسن

*

به کوچه در کودکی /بر جگرم تیر خورد
که بازوی مادرم /غلاف شمشیر خورد

خنده به چشم ترم /جای کمک میزدند
به قصد کشت مادر /مرا کتک میزدند
واحسنا واحسنا/ واحسنا واحسن

عبدالحسین


383
شعر بعدی