دانلود برنامه بحارالاشعار

سیاه چشم و کشیده ابرو به قبله مایل ابوالفضائل

شعر مداحی مدح حضرت عباس (ع) - سیاه چشم و کشیده ابرو به قبله مایل ابوالفضائل

سیاه چشم و کشیده ابرو به قبله مایل، ابوالفضائل
درخت طوبی و سرو موزون و ماه کامل، ابوالفضائل

خلیل عصمت، کلیم غیرت، مسیح سیما، ذبیح سیرت
حسن کرامت، حسین قامت، علی شمایل ابوالفضائل

کتاب فضل پدر تو بودی که باب فضل پدر تو بودی
کسی نگفته تو را ز فضل پدر چه حاصل ابوالفضائل!

لبان عطشان شنیده بودم ولی به دریا ندیده بودم
رسول باران، امیر طوفان، امام ساحل ابوالفضائل

چه دست افشان و پای کوبان و اشک ریزان و مشک خیزان
ابوالعجائب، ابوالغرائب، ابوالخصائل، ابوالفضائل

همینکه ماه من از در آید، خروش از هر طرف برآید:
ابوالفضائل ابوالفضائل ابوالفضائل ابوالفضائل...

مهدی جهاندار

110
شعر بعدی