دانلود برنامه بحارالاشعار

ز کعبه رخ بر آورده امیرالمؤمنین حیدر

شعر مداحی میلاد امیرالمومنین (ع) - ز کعبه رخ بر آورده امیرالمؤمنین حیدر

ز کعبه رخ بر آورده امیرالمؤمنین حیدر
هزاران گوهر آورده امیرالمؤمنین حیدر

ز رخسار دلارایش ز گلهای شکوفایش
بهار دیگر آورده امیرالمؤمنین حیدر

ز انوار فراوانش ز چشمان درخشانش
جهان در زیور آورده امیرالمؤمنین حیدر

ز نَهر جاری جنت برای تشنه رحمت
طلوع کوثر آورده امیرالمؤمنین حیدر

برای گلشن جانها برای باغ و بستانها
گلاب اطهر آورده امیرالمؤمنین حیدر

ببین تصویر دریا را ببین خورشید زیبا را
ز نور داور آورده امیرالمؤمنین حیدر

جهان را کرده توفانی حرم را کرده نورانی
فلک را در بر آورده امیرالمؤمنین حیدر

بیا ای موج ساحل ها بیا ای طایر دل ها
که زیبا شهپر آورده امیرالمؤمنین حیدر

بیایید ای خدا جویان بیایید ای صفا جویان
ز هستی بهتر آورده امیرالمؤمنین حیدر

ببین مولود حق، مولا به دنیا آمده اما
به دنیا محشر آورده امیرالمؤمنین حیدر

به یُمن خود علی یاران برای مُلک دین داران
کنون سیم و زر آورده امیرالمؤمنین حیدر

بیا «یاسر» بجو او را بیا کن آرزو او را
که ماه و اختر آورده امیرالمؤمنین حیدر
**
محمود تاری «یاسر»

258
شعر بعدی