دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

دلم آئینه شد در آسمانش

شعر مداحی امام رضا (ع) - قالب مدح - دلم آئینه شد در آسمانش

مدح امام رضا (ع) 123

دلم آئینه شد در آسمانش
امامی را که جان شد میهمانش

فدای آن امام مهربانی
که فرمود از برای زائرانش

هر آن کس زائرم گردد به دنیا
سه نوبت می شوم من میزبانش

به یک جا لحظه ی جان دادن او
در آنجایی که داد از کف توانش

به دوم جا بود در خانه ی قبر
همان جایی که می آید خزانش

به سوم جا بود میز حسابش
عمل آنجا که او را می کشانش

به دادش می رسم در وقت میزان
دهم من وعده ی خود را نشانش

بگیرم دست او را وقت سختی
که تا سوی جنان سازم روانش

کنم اقرار چون «یاسر» به دنیا
نی ام گل ، بلکه خار بوستانش

**
محمود تاری «یاسر»

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی