دانلود برنامه بحارالاشعار

در کنار یک سر به خون تپیده

شعر مداحی نوحه حضرت رقیه (س) - در کنار یک سر به خون تپیده

درکناریک سربه خون تپیده
جان یک فرشته ای به لب رسیده
با تن کبود ویک چهره ی نیلی
یک فرشته ی سه ساله کس ندیده
دل دریایی او بس که کبابه
شده روضه خوان گوشه ی خرابه
من الذی .. ایتمنی ، یاابتا یاابتا« 2»

ای پدردلم شکسته درعزایت
از روی نیزه شنیده ام صدایت
پیکرت روی زمین بدون سر ماند
با سرآمدی سرو جان به فدایت
ازچه پیشانی تو زکین شکسته
ازچه دندان تو اینچنین شکسته
من الذی .. ایتمنی ، یاابتا یاابتا« 2»

درسه سالگی ببین قدم کمان شد
عمه ازحال دل من نگران شد
ازچه همرهت پدر مرا نبردی
دختر سه ساله ات سیر زجان شد
من به دنبال تو بار غم کشیدم
با همین پای پرآبله دویدم
من الذی .. ایتمنی ، یاابتا یاابتا« 2»

برلبم به غیر ذکر هونیامد
غیر خون دل براین گلو نیامد
تو نبودی و دلم پی عمو بود
هرچه زد مرا عدو، عمو نیامد
توبگو که بهر این سخن نشستم
من شهیده ی سربریده هستم
من الذی .. ایتمنی ، یاابتا یاابتا« 2»

حاج سید هاشم وفایی


318
شعر بعدی