دانلود برنامه بحارالاشعار

درمانده تراز خود به جهان یاد ندارم

شعر مداحی مناجات امام حسین (ع) - درمانده تراز خود به جهان یاد ندارم

درمانده تراز خود به جهان یاد ندارم
جزتو زکسی خواهش امداد ندارم

گیرم که بگویی بروم بردر دیگر
جایی به جزاز درگه تو یاد ندارم

عمری است که درجذبه ی عشق تو اسیرم
یک دم دلی ازعشق تو آزاد ندارم

شیرینی عشق تو زخود بی خبرم کرد
من کاربه شیرین وبه فرهاد ندارم

چون مرغ شباهنگ زسوگ تو ملولم
شادم که زداغ تو دلی شاد ندارم

هرگاه که یادم زغریبی تو آید
کاری به جزاز ناله وفریاد ندارم

حاشا که مرا وابگذاری به صف حشر
چون جزتوکسی درصف میعاد ندارم

درعشق به تو گفت «وفایی» همۀ عمر
درمانده تراز خود به جهان یادندارم

حاج سید هاشم وفایی

195
شعر بعدی