دانلود برنامه بحارالاشعار

تو شعر ناب کتاب زمانه ای مادر

شعر مداحی مدح ختم و ترحیم - تو شعر ناب کتاب زمانه ای مادر

وفات مادر

تو شعر ناب کتاب زمانه ای مادر
تو بهترین سخن جاودانه ای مادر

یگانگی است از آن خدا و می گویم
پس از خدای یگانه یگانه ای مادر

بهار بی تو غم انگیز تر از پاییز است
که نخل سبز صفا را جوانه ای مادر

غروب عمر تو باشد طلوع حسرت و غم
که شور و شادی ما را بهانه ای مادر

ز طره طره ی موی سیاه تو پیداست
که یکه تاز دعای شبانه ای مادر

بلور اشک تو گوید که در نهایت عشق
تو بحر عاطفه بی کرانه ای مادر

به مُهر مِهر تو من سجده بر خدا کردم
که لطف ذات خدا را نشانه ای مادر

به دشت خاطره هایم تو باز کن آغوش
که مرغ روح مرا آشیانه ای مادر

کسی که اُف ، به تو گوید به سوزدش هستی
کشد گر آتش قهرت زبانه ای مادر

دریغ و درد که داغ تو نقره داغم کرد
که همچو اشک ز چشمم روانه ای مادر

حسن فرح بخشیان
ژولیده نیشابوری

150
شعر بعدی