دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

ای قلم بنویس فخر آل زهرا هادی است

شعر مداحی مدح امام هادی (ع) - ای قلم بنویس فخر آل زهرا هادی است

ای قلم بنویس فخر آل زهرا هادی است..
درسرای معرفت تندیس تقوا هادی است..
بوالعجایب جز علی درعالم امکان نبود..
نوگل اعجوببه ی آن شاه اعلی هادی است..
گرکه دنیازادگان دنیاپرستی میکنند..
فاش میگویم که افضل تر ز دنیاهادی است.
.گربه بازار محبت پای بگذاردکسی..
بیند اوسلطان این بزم وتولا هادی است..
گرکه ازآب بقا خضرنبی یک قطره خورد.
.لیک مالک برسما وهفت دریا هادی است.
.درجنون عشق هرکس شداسیر دلبری..
درسرای عاشقی سلطان والا هادی است..
ایکه درهرهییتی هرکس حسینی خوانده ای..
برحسین آن شاخص ایثارتنهاهادی است..
سامرا باعسگری ومهدی اش رونق گرفت.
.آنکه ثبتش کرد درتاریخ دنیا هادی است..
عقل عالم درشگفت ازفهم وادراک علی..
کارگاه کل عالم رامعما هادی است..
جلوه ی دلدار راباچشم دل باید بدید..
هرکجافریادیازهراست آنجاهادی است..
این دل(مجنون)اگر افتدبه کارش مشکلی..
گاه یامهدی بود ذکرش گهی یاهادی است..

شعر..آرمین غلامی(مجنون کرمانشاهی)

183
شعر بعدی