امید خیمه هامون مونده بود که اونم رفت

شعر مداحی حضرت عباس (ع) | قالب زمینه | امید خیمه هامون مونده بود که اونم رفت
متن شعر
حضرت عباس (ع) زمینه 681

امید خیمه هامون مونده بود
که اونم رفت
پناه دخترامون مونده بود
که اونم رفت
فقط عمو برامون مونده بود
که اونم رفت

زمین خورد و، زمین خوردیم
همه بعد از، عمو مردیم
همه تو راه، جلو چشماش
چقدر از شمر، کتک خوردیم

سقا رفت و حرمتا رفت
لشکر سمت خیمه ها رفت
دستی سمت معجرا رفت
ای وای ای وای

.......

تو خیمه با چه حالی مونده بود
که اونم رفت
توو فکر مشک خالی مونده بود
که اونم رفت
عموی بی مثالی مونده بود
که اونم رفت

عموجون رفت، که برگرده
ولی توو دشت، صدا پیچید
صدای فا، طمه اومد
ندای یا، اخا پیچید

بابا ناله تو شنید و
رنگ از صورتش پرید و
سمت علقمه دوید و
ای وای ای وای

.......

تو اضطرات امیدی داشت ولی
همونم رفت
آخه رباب امیدی داشت ولی
همونم رفت
برای آب امیدی داشت ولی
همونم رفت

برای آب، توی میدون
بابا به هر، کسی رو زد
دوباره حر، مله اومد
تو آغوشش، گلو رو زد

حنجر از سه جا برید و
رنگ آسمون پرید و
قد مادرش خمید و
ای وای ای وای

وحید محمدی