دانلود برنامه بحارالاشعار

چهل روزه که من مادر ندارم

شعر مداحی مدح ختم و ترحیم - چهل روزه که من مادر ندارم

فوت مادر

چهل روزه که من مادر ندارم
چهل روزه به داغش سوگوارم

چهل روزه دل من بی قراره
چهل روزه دو چشمم انتظاره

چهل روزه به قبرش می نهم سر
به یاد آخرین لبخند مادر

چهل روزه که مادر زیر خاکه
چهل روزه دل من چاک چاکه

چهل روزه شده کارم بهانه
چرا مادر نمی آید به خانه

چهل روزه گل کاشانه ام نیست
چهل روزه چراغ خانه ام نیست

چهل روزه غریب این دیارم
به جز مادر کسی را من ندارم

چهل روزه دم در می نشینم
که شاید روی مادر را ببینم

چهل روزه یگانه گوهرم نیست
چه سازم مرگ مادر باورم نیست

چهل روزه که دختر دل غمینه
ز داغ مادرش ماتم نشینه

چهل روزه پسرها ناله دارند
همه از داغ مادر غم گسارند

چهل روزه الا ای حی دادار
شدم در ماتم مادر عزادار

چهل روزه که بی دلبر شدم من
نه بی مادر که بی یاور شدم من

برای مادرم قرآن بخوانید
درون مجلسش تا می توانید

سرودم منکه یک شعر چهل روز
الهی کس نگردد خانمان سوز

محمد مبشری

88
شعر بعدی