دانلود برنامه بحارالاشعار

وقت ناله ست و آه طوفانی

شعر مداحی روضه امام صادق (ع) - وقت ناله ست و آه طوفانی

وقتِ ناله ست و آهِ طوفانی
فرصتِ گریه های بارانی

وقتِ تکرارِ چند جمله شده
باز بر بیتِ وحی حمله شده

خاطراتِ هجوم تازه شدند
واردِ خانه بی اجازه شدند

باز دیوار و در، سپس آتش
ریخت بر هم کسی مناجاتش

دود و آتش دوباره شعله کشید
وسطِ کوچه کارِ قبله کشید

وای از اِزدحام، در کوچه
شد قنوتِ امام، در کوچه

قلبِ دین را دوباره افسردند
رهبری را ز خانه می‌بردند

سَرورِ شیعه در اسارت شد
سخت دشمن پیِ جسارت شد

باز در ریسمان، دو دستِ ولی است
صادقِ فاطمه، شبیهِ علی است

شد دوباره امامِمان بی یار
بی عبا، بی عمامه، بی دستار

روضه تکرار شد دوباره چرا؟
او پیاده، عدو سواره چرا؟

پیرِ هفتاد ساله، جا می‌ماند
پا برهنه، سه ساله را می‌خواند

گرچه، اُمُ الائمه را خوانده
زیرِ سمّ ستور کِی مانده

اهلِ بیتش به سرزنان، اما
کس نزد تازیانه بر آنها

هتکِ حرمت ز او فراوان شد
لیک آخر، رها ز عدوان شد

بود اگر ناله ی حزینه ی او
نَنِشستند روی سینه ی او

نَرُبودند کهنه پیرهنش
نشده هیچ نیزه در دهنش

□ □ □

بود اما شبیهِ جدِ غریب
بی مددکار و بی معین و حبیب

با وجودیکه بود گِرداگِرد
پای درسش، هزارها شاگرد

هیچکس یاری اَش به او نرسید
در گرفتاری اَش به او نرسید

آنهمه گفته بود، از تاریخ
از غمِ زخمِ سینه و سرِ میخ

گفته بود از امامِ کَت بسته
از تهاجم، به مادری خسته

گفته بود از سقیفه و شورا
از علی، تا امامِ عاشورا

گفته بود از حرامیانِ سخیف
از نظر، بر مخدراتِ شریف

گفته بود از غمِ پس از گودال
از خیام و ربودنِ خلخال

باز هم ماند این ولی تنها
مثلِ مظلومِ دین علی تنها

□ □ □

عبرت امروز هم همانگون است
کربلا، کربلای گردونَ است

چرخِ گردون، رسانده نوبتِ ما
کربلا هست و درسِ عبرتِ ما

بشنو از مکتبِ سلیمانی
حرف حق از لبِ سلیمانی

ای عزیزان من، حرم اینجاست
دوستان! اَرضِ محترم اینجاست

این زمین در خودش حرم دارد
این حرم صاحبِ کرم دارد

این دیار از شلمچه تا به دمشق
صد هزاران شهید داده ز عشق

طاعت از رهبرِ جمارانی
هست تا سید خراسانی

نگذارید او شود تنها
در میانِ هجومِ دشمن ها

امتحانی سترگ در پیش است
پس جهادی بزرگ در پیش است

جبهه را میتوان به دست و زبان
یار باشیم تا امامِ زمان

تا ظهور این جهاد، تمرین است
درسِ عبرت ز روضه شیرین است

همه جا غرقِ روضه باید شد
تا سفیر حسین، شاید شد

خطی از انتظار باید داد
روضه را انتشار باید داد

یارِ مهدی ببین که چون گِریَد
همچو او جای اشک، خون گِریَد

ایکه گویی حسین نعم الامیر
زینبِ او هنوز مانده اسیر


محمود ژولیده

92
شعر بعدی