دانلود برنامه بحارالاشعار

وقتی شکوفا شد گل امید آن روز

شعر مداحی مدح عید مبعث - وقتی شکوفا شد گل امید آن روز

وقتی شکوفا شد گل امید آن روز
گل های عشق ومعرفت روئید آن روز

دروسعت هفت آسمان غرق توحید
جبریل بذر مغفرت پاشید آن روز

گوئی زچشم آسمان برچهره ی خاک
اشک نشاط و شوق می غلتید آن روز

تا گوهر شهوار خود را عرضه سازد
دریای فیض ومرحمتت جوشید آن روز

درخلوت روحانیش با دوست احمد
ازگلشن سبز دعا گل چید آن روز

درجلوه های وحی وتوحید و نبّوت
صدجلوه از نور خدا را دید آن روز

آمد صدای «قُم فَاَنذِر»تا به گوشش
بانغمه ی «اِقرأ» به خود لرزید آن روز

با رویش آن گلبُن سبز نبّوت
عطر رسالت درفضا پیچید آن روز

ذراّت هستی زیر لب مبهوت وحیران
گفتند سرزد از حرا خورشید آن روز

ازیمن خلق نور او وز بعثت او
گوئی خدا برخویشتن بالید آن روز

تا خلق را سازد رها از بت پرستی
دادند براو پرچم توحید آن روز

بخشید چون تاج شرف بر او خداوند
کرد از مقام و قدراو تمجید آن روز

تاخلق را آگاه سازد از مقامش
حق نقد هستی را به او بخشید آن روز

برظلمت دل های تیره ای«وفایی»
نور خدا از آسمان تابید آن روز

سید هاشم وفایی

88
شعر بعدی