دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

وسط کوچه علی جان سپرت افتاده

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - وسط کوچه علی جان سپرت افتاده - اشعار مداحی دهه فاطمیه

وسط کوچه علی جان سپرت افتاده
همسرشکسته پهلو به برت افتاده

همه آرامش تو رفت زدستت حیدر
بین دیوار دری بال وپرت افتاده

بوتراب است که زانو به بغل بگرفته
بت شکن خیز زجا چون تبرت افتاده

بین آن کوچه فقط فاطمه شدیاور تو
در دفاع از توعلی بود برت افتاده

کوچه واین همه نامرد خدا رحم کند
حضرت شاه نجف تاج سرت افتاده

میکشیدند درآن کوچه تنت راحیدر
پیش چشمان همه اشک ترت افتاده

️آرمین غلامی

334
شعر بعدی