دانلود برنامه بحارالاشعار

نور نگاهت نخل جان را پر ثمر کرد

شعر مداحی مناجات حضرت زهرا (س) - نور نگاهت نخل جان را پر ثمر کرد - اشعار مداحی دهه فاطمیه

نور نگاهَت نَخل جان را پُر ثَمَر کَرد
حَتیّ مِس قَلب مرا لُطف تو زَر کَرد
خیری نَدید اَز عُمر خود هَرگز به عالَم
هَرکَس بدون تو شَب خود را سَحَرکَرد
مُرغ دلَم اَمشَب به سویَت پَر کشید و
هَمچون نَسیمی اَز سَر کویَت گُذَر کَرد
اَنفاس قُدسیّ تو ای مَعنای خلقَت
عیسی بن مَریَم را چُنین صاحب اَثَر کَرد
آب و گل ما چون عَجین با مهر تو شد
مهرتو ما را به علی نَزدیک تَر کَرد
روز اَزل چونکه گل ما را سرشتَند
مَحض رضای تو خدا بَر ما نَظَر کَرد
هَرکَس که با تو دُشمنی کَرده است بی بی
خَشم خدا را تا قیامَت شُعله وَر کَرد
شام زفافَت سائلی را خیر کَردی
دیگرگدا ازدیگران صَرف نَظَر کَرد
هَرکَس که بی یاد تو روزَش شام گردید
حَتیّ سلیمان هَم اَگر باشَد ضَرَر کَرد
سَلمان چو دست زَخمی أت را دید بانو
باسُرعت آمَد مَسجد حیدَر را خَبَرکَرد
تاروز مَحشَر شیعه بایَد خون بگریَد
اَز دشمنی که با تو خَصمَت پُشت د‌رکَرد
تا فاتح خیبَر دو دَستَش بَسته گَردید
قُنفُذ رسید و زینَبت را خونجگَر کَرد

خادم الذاکرین خسروی

216
شعر بعدی