دانلود برنامه بحارالاشعار

فاطمه گریه میکند برای غربت بقیع

شعر مداحی شور تخریب قبرستان بقیع - فاطمه گریه میکند برای غربت بقیع

فاطمه گریه میکند ؛ برای غربت بقیع
مدینه ناله میزند ؛ شکسته حرمت بقیع

دلها همه /غمخانه شد
قبر حسن /ویرانه شد

واویلتا / واویلتا
...

قبر چهار امام ما؛ ندارد آستانه ای
به غیر سنگ پاره ؛ نیست بر آن نشانه ای

نه خادمی/ نه زائری
نه گنبد و /نه حائری

واویلتا واویلتا

...

هنوز آید از بقیع ؛ صدای ناله ای حزین
ناله فاطمه و ؛ ناله ام بنین

این گرید از / داغ پسر
این ناله زد / در پشت در

واویلتا / واویلتا

......

مانده به زیر آفتاب ؛ دو آفتاب عالمین
مزار خاکی حسن ؛ پیکر بی سر حسین

این بی حرم / این بی کفن
مظلوم حسین / مظلوم حسن

واویلتا / واویلتا

عبدالحسین


36
شعر بعدی