دانلود برنامه بحارالاشعار

غیر از توعلی فاطمه را دادرسی نیست

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - غیر از توعلی فاطمه را دادرسی نیست - اشعار مداحی دهه فاطمیه

غیرازتوعلی فاطمه را دادرسی نیست
بنماکمک اورا که کسی را به کسی نیست
درکوچه که معجر زسر یار .هوارفت
این رنج بسی ازقفسی تاقفسی نیست
دستان علی به کوچه ها.بسته نباشد
دیگرخبراز پیش وپس وبازپسی نیست
آیینه شکست و دره میخانه بسوزد
درآینه ی شکسته غیرازتو کسی نیست
شال توگرفتم که جدا ازتونباشم
دستم بشکست ظالمی ودسترسی نیست
دیگرتن زهرای تودر کوچه کبود است
حیثیت این شهرتویی.خاروخسی نیست
زهرایم ومحتاج توام.حیدرکرار
دربسترم وغیرتوام هم نفسی نیست
درعشق بسوزم ک مرامرگ رسیده
دنیای تو(مجنون )همه غیرازهوسی نیست
شاعر.آرمین غلامی

249
شعر بعدی