دانلود برنامه بحارالاشعار

عمری است رعیتش همگی بهره برده اند

شعر مداحی مناجات امام حسین (ع) - عمری است رعیتش همگی بهره برده اند

عمری است رعیتش همگی بهره برده اند
از خیر و رحمتش همگی بهره برده اند

"آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند"
از خاک تربتش همگی بهره برده اند

آن نوکران که در دل خاک آرمیده اند
ذیل شفاعتش همگی بهره برده اند

ما که به جای خویش، رسولان و اولیاء
از نور خلقتش همگی بهره برده اند

صاحب پیاله های بهشتی، برای قرب
از چای هئیتش همگی بهره برده اند

عابس، بُریر، جُون، حبیب، ابن عوسجه
تحت ولایتش همگی بهره برده اند

اصحاب یک به یک به مواسات، شهره اند
از سختی عطش، همگی بهره برده اند
**
خالی نمانده دست کسی بین قتلگاه
هنگام غارتش، همگی بهره برده اند

شاعر: محمدجواد شیرازی

158
شعر بعدی