دانلود برنامه بحارالاشعار

عبا رسید که گرما به پیکرت نرسد

شعر مداحی روضه حضرت حمزه (ع) - عبا رسید که گرما به پیکرت نرسد - گریز به روضه كربلا امام حسین

عبا رسید که گرما به پیکرت نرسد
و گرد و خاک به موی مطهرت نرسد

عبارسید به جسمت قبول حرفی نیست
ولی خداکند از راه خواهرت نرسد

اگر رسید به مقتل دعا کن ان لحظه
کسی برای جدا کردن سرت نرسد

تلاش کن به روی خاک تشنه هم بودی
صدای وا عطشایت به مادرت نرسد

تنت توسط سر نیزه جا به جا نشود
خداکند که دگر حرف بوریا نشود


به روی حنجرت از زخم بود اثر یانه؟
تونیزه خورده ای اصلا زپشت سر یانه؟

به جای دفن،زمانی که بر زمین بودی
سوار اسب رسیدند ده نفر یانه؟

تنت به روی زمین مانده است در گودال؟
شدی مقابل خواهر بدون سر یانه؟

عبور کرده ای از کوچه یهودی ها
زدند سنگ به سمتت ز هر گذر یانه؟

به غیر شام که در ان نبود هم نفسی
سری به نیزه نبوده بلند پیش کسی

به شام قافله را با عذاب اوردند
برای دست یتیمان طناب اوردند

مگرکه طشت زر و چوب خیزران کم بود؟
که بعدچند دقیقه شراب اوردند

به روی نیزه سر شیر خواره را عمدا
درست پیش نگاه رباب اوردند

برای اینکه دلش بیشتر به درد اید
مدام روبرویش ظرف اب اوردند

به روی نیزه دشمن تمام هستش رفت
نه شیر خواره که گهواره هم ز دستش رفت

علی زمانیان

154
شعر بعدی