دانلود برنامه بحارالاشعار

شهرخاموش وعلی درجنب وجوش

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - شهرخاموش وعلی درجنب وجوش - اشعار مداحی دهه فاطمیه

شهرخاموش وعلی درجنب وجوش
تابوت زهرای خود دارد به دوش
شهر آرام و علی در زاری است
ای مدینه خیز وقت یاری است
شهر در خواب و علی بیدار ماند
یاور بی یاوران بی یار ماند
ای مدینه زین مصیبت خون ببار
غمگسار خلق شد بی غمگسار
ای مدینه چیست تقصیر علی؟
کین چنین گردیده تقدیر علی
زیر بار درد حیدر خم شده
این غریب شهر بی همدم شده
ای مدینه خون بباری از دوعین
چون شدی راضی یتیم گرددحسین
فاطمه در اوج غربت شد کفن
سر به دیوار غریبی زد حسن
ای مدینه آنکه جانش برلب است
این یتیمه چار ساله زینب است
مادری هستند طفلان علی
جان زهرایند و هم جان علی
ای مدینه جرم زهرا گو چه بود؟
باکدامین دست شد رویش کبود
استخوان صورت و پهلو و دست
با لگد با مُشت باسیلی شکست
با علی چون کرده ای ای روزگار
تا به کی گرید به خلوت زار زار
شهر می دادند آزار علی
هفت تَن تنها شدند یار علی
داشت باخودحیدرآن شب زمزمه
فاطمه یا فاطمه یا فاطمه
این مصیبت از دل اوصبر برد
جسم زهرا را کنار قبر برد
تا زمین دیده که تنهاشد علی
ناتوان از داغ زهرا شد علی
سینه اش چون سینهٔ زهراشکافت
دست پیغمبربه یاری اش شتافت
وای من حیدراگرچه خسته بود
دست وپایش راخجالت بسته بود
وقت تَلقین شدعلی بی تاب وصبر
هی سرش کوبیده بر دیوار قبر
ناله زد از عمر سیرم فاطمه
کن دعا من هم بمیرم فاطمه
آسمان امشب برایت گریه کرد
چشم«مداح»درعزایت گریه کرد

شعر:علی اکبراسفندیار«مداح»

264
شعر بعدی