دانلود برنامه بحارالاشعار

شمس تابان خراسان سید و مولا رضا جان

شعر مداحی نوحه امام رضا (ع) - شمس تابان خراسان سید و مولا رضا جان

شمس تابان خراسان
سید و مولا رضا جان
===================
زادۀ شاه شهیدان
سید و مولا رضا جان
================
ای غریب آل طاها ای امیر بی قرینه
سوخت باغ جسم و جانت از شرار زهر کینه
ای عزیز آل یاسین ای گل باغ مدینه
آهِ جانسوز تو مولاخیمه زد در دشت سینه
دیده شد بهر تو گریان سید و مولا رضا جان

ای عزیز جان زهرا ای فروغ کبریائی
یاس خوشبوی محمد نور چشم مرتضائی
ای که از نور رواقت دیده گیرد روشنائی
با فقیران همنشینی با غریبان آشنائی
ای پناه بی پناهان سید و مولا رضا جان

بر فراز چرخ گردون حق عَلَم کرده لَوایت
بر سر هر شیعه داری سایۀ لطف و عنایت
ای غریب آل حیدر هر غریبی آشنایت
هر دل غمگین نشسته بر در دارُ الشَّفایت
تا که گیرد از تو درمان سید و مولا رضا جان

زهرکین زرد و تکیده کرده آقا پیکر تو
گر نبود اینجا کنار بستر تو خواهر تو
آمد اما از مدینه نور چشمانِ ترِ تو
تا که بر زانو بگیرد وقت جان دادن سر تو
با دل زار و پریشان سید و مولا رضا جان

می زند خورشید بوسه صبحدم بر آستانت
می نشیند در شعاع گنبد پرتوفشانت
می کند قصد زیارت همچو خیل عاشقانت
می شود سرگشته مثل ذره ای در آسمانت
ای فروغ روی جانان سید و مولا رضا جان

علم شاگرد تو آقا ، عشق هم دیوانۀ تو
خِضر می گردد همیشه گِرد سقاخانۀ تو
ای گل باغ ولایت عاشقان پروانۀ تو
هردل غمدیده دارد سر به روی شانۀ تو
غصه گیرد از تو پایان سید و مولا رضا جان

برتر است از عرش اعلی گوشۀ صحن و سرایت
غرفۀ جنت کجا و زیر ایوان طلایت
آه ای سلطان خوبان هر سلیمانی گدایت
حاتم طائی نشیند بر در مهمانسرایت
تا که گردد بر تو مهمان سید و مولا رضا جان

تو امام عاشقانی تو پناه بی کسانی
می کند صدها فرشته بر در تو پاسبانی
ای طبیب دردمندان ای تمام مهربانی
هردل بشکسته گوید با زبان بی زبانی
ای امید نا امیدان سید و مولا رضا جان

از شراب ناب عشقت کرده ای سرمستم آقا
بر ضریح نقره گونت بند دل را بستم آقا
من اگر خوبم اگر بد من گدایت هستم آقا
سر به پایت می گذارم تا بگیری دستم آقا
ای ولایت عین ایمان سید و مولا رضا جان

علی اکبر شجعان

647
شعر بعدی