دانلود برنامه بحارالاشعار

شبیه حیدر کرار دریا دل ابوفاضل

شعر مداحی مدح حضرت عباس (ع) - شبیه حیدر کرار دریا دل ابوفاضل

شبیه حیدر کرار دریا دل ابوفاضل
که با هر ضرب تیغش فتح شد حاصل ابوفاضل

کسی که خنده‌اش آئینه‌ی آیات رحمت بود
و با خشمش عذابی سخت شد نازل، ابوفاضل

همانکس که جلال از هیبت چشمش مجلل شد
همانکه شد کمال از خلقتش کامل أبوفاضل

به لطف گوشه‌ی چشمش مسلمانیم و آنکس که
به طاق ابروانش قبله شد مایل ابوفاضل

میان موج غم با دیدنش ارباب میخندید
به دریای حسین بن علی ساحل ابوفاضل

به عشق او دلم با هر تپش در سینه میگوید
أبوفاضل ابوفاضل أبوفاضل أبوفاضل

شبیه مجتبی وقت کرم یکدفعه هم حتی
نرفته نا‌امید از خانه‌اش سائل، ابوفاضل

مسلمانان چه غم دارید وقتی اینچنین بوده
برای ارمنی ها حل هر مشکل أبوفاضل


میثم کاوسی

81
شعر بعدی