دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

زهرای من از بستر خود پاشدنی نیست

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - زهرای من از بستر خود پاشدنی نیست - اشعار مداحی دهه فاطمیه

زهرای من ازبسترخودپاشدنی نیست
آن زخم سره سینه مداواشدنی نیست
این بسترمرگ است که افتاده به خانه
این خانه ی ویران شده زیباشدنی نیست
دیدی که فتاده گره درزندگی من
این گم شده ی خانه که پیداشدنی نیست
باگریه ی زینب وسط خانه بدیدم
دیگربه برش خنده ی لب واشدنی نیست
ازبعده پیمبر.توبه یک گوشه میافتی
زهرای من ازبسترخودپاشدنی نیست

شاعر.آرمین غلامی

373
شعر بعدی