دانلود برنامه بحارالاشعار

روی شونم کوهی از درده

شعر مداحی شور امام باقر (ع) - روی شونم کوهی از درده

روی شونم کوهی از درده
زهر کینه راحتم کرده
مرغ روحم این دم آخر
دور قتلگاه می گرده

ریختن سرش
جدم و زدن جلو مادرش
ناله می زد روی تل خواهرش
از عطش خشکیده بود حنجرش

ای وای حسین 4


شده ناله همدم آهم
شده گریه کار هر روزم
دم مغرب که میشه یاد
غروب عاشورا میسوزم

آتیش گرفت
باغ یاس و لاله آتیش گرفت
می زد عمه ناله آتیش گرفت
دامن سه ساله آتیش گرفت

ای وای حسین 4


پدر مضطر و کی دیده
خنده لشگر و کی دیده
حنجر و سه شعبه و نوزاد
گریه مادر و کی دیده

با تیر زدن
بچه رو گرفتن از شیر ، زدن
کوفیا نعره تکبیر زدن
به گلوش انگار که شمشیر زدن

ای وای حسین 4


امون از شام خراب ای وای
یه نفر بده جواب ای وای
دختر فاطمه و بازار؟
زینب و بزم شراب ای وای

خندیدن و
اشک دیده ما رو دیدن و
بساط میگساری چیدن و
بی حیاها همه رقصیدن و

ای وای حسین 4


هرکی با هرچی که بود می زد
از همون دم ورود می زد
سر جدم و یکی با سنگ
تو محله یهود می زد

افتاد زمین
تا که از رو نی سر افتاد زمین
پای نیزه دختر افتاد زمین
پشت در باز مادر افتاد زمین

ای وای حسین 4

علی سلطانی


208
شعر بعدی