دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

روزیکه حق زمین و زمان را بیافرید

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - روزیکه حق زمین و زمان را بیافرید - اشعار مداحی دهه فاطمیه

روزیکه حق زمین و زمان را بیافرید
دنیا برای حضرت زهرا بیافرید
یکباره انس وجن وتمام حور وپری
از خاک پای ام ابیها بیافرید
شدآفریده آب جهانی به گریه اش
با اشگ های فاطمه دریا بیافرید
از چادر ش گرفته نخی تاکند درست
حبل المتین برای دل ما بیافرید
معجزنموده بانفس پاک فاطمه
او دم گرفت تا که مسیحا بیافرید

گویادلیل خلقت دنیا فاطمه است
تنهاشفیعه ی غم فردافاطمه است

عالم به زیر سایه ی بی منت شماست
شیعه تمام برکتش از برکت شماست
بانو مدافع علی مرتضی شدی
این قطره ای فقط ز یم قدرت شماست
آوای ناله های توهمسایه می شنید
بانوتمام شهر نبی هیئت شماست
بانوکسی جواب علی تورانداد
گویاهمه نشانه ای ازغربت شماست
بانو پس از شهادت بابا چه دیده ای
درکوچه ها غلاف و لگد قسمت شماست

حق شمامیان مدینه ادا نشد
غیراز تو کس شریک غم مرتضی نشد

زهرامیان کوچه پرت را شکسته اند
دربین در چراکمرت را شکسته اند
بودی مدافع همه ی غربت علی
دیدم به کوچه هاسپرت را شکسته اند
آن بوسه گاه حضرت خاتم به خون نشست
درکوچه حرمت پدرت را شکسته اند
محسن مدافع تو شده بین شعله ها
درپشت در دل پسرت را شکسته اند
افتاده روی تو دره این خانه فاطمه
دیدم غرور مختصرت را شکسته اند

فضه برس که مادر وبچه زبار رفت
دربین درفتاده و با چشم تار رفت

-آرمین غلامی (محنون کرمانشاهی)

291
شعر بعدی