دانلود برنامه بحارالاشعار

رفتی تو از دار فنا برادر برادر برادر

شعر مداحی مدح ختم و ترحیم - رفتی تو از دار فنا برادر برادر برادر

(ختم برادر)

رفتی تو از دار فنا برادر برادر برادر
گشتی زجمع ما جدا برادر
ای شمع پر فروغ زندگانی
گا وازه عشق و صفا برادر
مانند گل پرپر شدی عزیزم
آتش زدی برقلب من برادر

با یاد تو گیرد دلم بهانه
هستن به هجرا مبتلا برادر
می ریزد از غم دیده گوهر ناب
کردی مرا غرق عزا برادر

من جون کنم با کودک یتیمت
کرده بپا شور ونوا برادر
گیرد سراغت را همیشه ازمن
آخر چه گویم از وفا برادر

عکس تورا بگرفته او در آغوش
بوسه زند عکس تو را برادر
برادار سر از خاک ای عزیزم.
سخن بگو باجمع ما برادر

گل میکنم پرپر کنار قبرت
ناله به درگاه خدا برادر

بیاد همه برادران آسمانی

رسول چهارمحالی(ساقی عطشان )

138
شعر بعدی