دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

رسیدجلوه داور سلام بر باقر

شعر مداحی میلاد امام باقر (ع) - رسیدجلوه داور سلام بر باقر

رسیدجلوه ی داور سلام بر باقر
رسیدماه پراختر سلام برباقر

بنام جلوه دلبر ،بنام حضرت عشق
رسیدعصمت دیگر سلام بر باقر

رسید پور محمد ،رسید پور علی
به نام احمد و حیدر سلام بر باقر

رسیده نور ورسیده ملک ،دوصدها حور
رسید جنت و کوثر سلام بر باقر

رسیدپاکی عشق وصداقت عالم
به نام نامی دلبر سلام بر باقر

رسیدآینه و روشنی مهر و ماه
رسیدجلوه گوهر سلام بر باقر

رسید ه سبزی رؤیا وآبی دریا
رسیدسرخی آذر سلام بر باقر

تو شعر عاطفه هایی وشبنم احساس
چکیده بر سر دفتر سلام بر باقر

شب ولادت باقر رسید و دل شاد است
شکفت گل بره بستر سلام بر باقر

رسیده جلوه آدمی ز روی ورخسارش
به از ملائکه برتر سلام بر باقر

رسید ه روح نمازه، تمام خلق بشر
رسید ذکر مکرر سلام بر باقر

توباقری که بهشت است سایه قدمت
و‌ گل ز توست معطر سلام بر باقر

به نام مادرباقربه نام صدیقه
به نام‌ مریم و هاجر سلام بر باقر

رسید دلبر اسلام ودلبرایمان
رسید پور پیمبر سلام بر باقر

رسیدآنکه شکافنده برهمه علم است
رسیده جلوه ی حیدر سلام بر باقر

رسید حضرت معشوق رسیدماه تمام
رسید ماه مطهر سلام بر باقر

رسید حضرت آقا ی عالمین امشب
که بوده برهمه کس سر،سلام بر باقر

رسیده سوره طه و طور و قدر و فجر
رسید جلوه کوثر سلام بر باقر

همانکه عاطفه دار است و اوشفیع خلق
میان عرصه محشر سلام بر باقر

رسیدمرثیه خوان در پرازخونی
بنام مرثیه ی در سلام برباقر

بگوز کوچهٔ تنهایی بنی هاشم
بگو زسیلی و... بگذر سلام بر باقر

بگو ز نائبه ی چارساله ی بانو
بخوان ز،زینب مضطر سلام برباقر

بگو زگریه ی ام البنین کنار بقیع
بخوان زساقی لشکر سلام بر باقر

بدیده زینب و طفلان خفته در خونش
که مانده پای برادر ،سلام بر باقر


که دیده حسرت چشم رباب و گهواره
رسیده شاهداصغر سلام بر باقر

بگوزشیر پر از اشک روضه های حسین
به حلق تشنه خنجر سلام بر باقر

تودیده زینب از تل دویده تا مقتل
بگو زبوسه به حنجر سلام بر باقر

بخوان تو روضه از حال رفته در گودال
بگوز کشته بی سر سلام بر باقر


جنون ناله ی( مجنون)برای صحن بقیع است
رسیدحضرت دلبر سلام بر باقر

آرمین غلامی
مجنون ڪرمانشاهی

191
شعر بعدی