دانلود برنامه بحارالاشعار

در کنارت حسین زینب آمده

شعر مداحی زمینه اربعین حسینی (ع) - در کنارت حسین زینب آمده - زبان حال حضرت زینب با امام حسین

در کنارت حسین - زینب آمده
غربت تو حسین - آتشم زده
سوغاتم از سفر - اشک بیحده
برات بمیرم
یا حسین یا حسین یا حسین حسین۳ حسین حسین جان

ای مه زیر خاک - آرمیده ام
خیز و از جا ببین - قد خمیده ام
بعد داغت به جز - غم ندیده‌ام
برات بمیرم
یا حسین یا حسین یا حسین حسین۳ حسین حسین جان

خیز و از جا ببین - غربتم حسین
دشمن تو شکست - حرمتم حسین
من سراپا پر از - محنتم حسین
برات بمیرم
یا حسین یا حسین یا حسین حسین۳ حسین حسین جان

بعد تو یا حسین - خون دلم شده
سوز داغ و غمت - شاملم شده
درد هجران تو - مشکلم شده
برات بمیرم
یا حسین یا حسین یا حسین حسین۳ حسین حسین جان

بعد تو یوسفم - دیده تر شدم
دوری از تو حسین - خون جگر شدم
از غم داغ تو - پر شرر شدم
برات بمیرم
یا حسین یا حسین - یا حسین حسین۳
حسین حسین جان

دیده ام دشمنت - سوی تو دوید
شمر بی دین پست - خنجرش کشید
از قفا یا حسین - رأس تو برید
برات بمیرم
یا حسین یا حسین یا حسین حسین۳ حسین حسین جان

دوری از تو یک - اربعین شده
خواهرت زینب - دل غمین شده
داغ تو بر دلم - آتشین شده
برات بمیرم
یا حسین یا حسین یا حسین حسین۳ حسین حسین جان

از تو ای جان من - دوری تا به کی
این سفر را حسین - با تو کرده طی
من روی محمل و - تو به روی نی
برات بمیرم
یاحسین یا حسین یا حسین حسین۳ حسین حسین جان

خون ز داغت دل - خواهرت حسین
بعد تو دیده ام - پیکرت حسین
در کنارت زدند - دخترت حسین
برات بمیرم
یا حسین یا حسین یا حسین حسین۳ حسین حسین جان

دشمنت بعد تو - بی بهانه زد
کودکان تو را. - وحشیانه زد
گه به کعب نی و - تازیانه زد
برات بمیرم
یا حسین یا حسین یا حسین حسین۳ حسین حسین جان

هرکجا نام تو - بردم ای حسین
از عدویت کتک - خوردم ای حسین
در کنار سرت - مردم ای حسین
برات بمیرم
یا حسین یا حسین یا حسین حسین۳ حسین حسین جان

از کنارت شدم - رانده یا حسین
در خرابه گلت - مانده یاحسین
کنج خرابه جان - داده یا حسین
برات بمیرم
یا حسین یا حسین یا حسین حسین۳ حسین حسین جان

کن دعا تا شود - جان من فدات
تا بمونم حسین - توی کربلات
کی شوم یا حسین - شامل دعات
برات بمیرم
یا حسین یا حسین یا حسین حسین۳ حسین حسین جان


رضا یعقوبیان

286
شعر بعدی