دانلود برنامه بحارالاشعار

درکوچه اشرار سرت خورد به دیوار

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - درکوچه اشرار سرت خورد به دیوار - اشعار مداحی دهه فاطمیه ، متن روضه کوچه حضرت زهرا

درکوچه ی اشرار سرت خورد به دیوار
ای مادره بیمارسرت خورد به دیوار

بین درودیوار سرت خوردبه دیوار

باضربه ی اشرار سرت خورد به دیوار

بر گرده نگاه توفقط مشت ولگدبود
پیوسته و بسیارسرت خورد به دیوار

گم کرده ای ازچه ره کاشانه ی خودرا
باچشم شده تار سرت خورد به دیوار


در پیش نگاه حسنت .واقعه رخ داد
در کوچه ی غمبار. سرت خورد به دیوار


بنچاق فدک .پاره ز دستان عدو شد
ازقوم ستمکارسرت خوردبه دیوار


ازضربت سیلی شده نیلی سر ورویت
ازضربه ی اشرار سرت خورد به دیوار

در پشت دری آتشی از فتنه به پا شد
در خانه ات این بار سرت خورد به دیوار

از روی حسادت لگدی فاطمه خوردی
بین در و دیوار سرت خورد به دیوار

بانو به تنت نیست خراشی به خداوند
با تیزی مسمارسرت خورد به دیوار

بر گردن و بر دست علی بودطنابی
بر یاری آن یار.سرت خوردبه دیوار

شعر.آرمین غلامی

501
شعر بعدی