دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

داور مدار شیعه رود سوی داورش

شعر مداحی امام صادق (ع) - قالب روضه - داور مدار شیعه رود سوی داورش - گریز به روضه كربلا امام حسین

روضه امام صادق (ع) 126

داور مدارِ شیعه ؛ روَد سوی داورش
آتش زده ست زهر ؛سراپای پیکرش

آن زهر ؛گوشت های بدن آب کرده است
چیزی نمانده از بدن او؛ به جز سرش

عمری غریب بود ؛ولی ؛ وقت احتضار
اهل واعیال اوهمه اطراف بسترش

واکردپلک از هم وگفت ازنماز وبست
آخرکلام گفت به ساعات آخرش

می کرداگر که لب تر و می گفت تشنه ام
بودند جام آب به کف در برابرش

سوزم به تشنه ای که به ظهر ی در آفتاب
یک نم نداد آب کسی؛غیر خنجرش


علی انسانی

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی