دانلود برنامه بحارالاشعار

خیز و ز جا برادرم آمده زینب از سفر

شعر مداحی زمینه اربعین حسینی (ع) - خیز و ز جا برادرم آمده زینب از سفر - زبان حال حضرت زینب با امام حسین

خیزوزجابرادرم
آمده زینب از سفر
پیر شدم ز داغ تو
نمی شناسیم دگر

من آمدم / قامت کمان
بهرت شدم/ من نوحه خوان

ای وای حسین ۴
.....

به شام و کوفه دیده ام
بروی نیزه هاسرت
به پای نی شنیده ام
ناله و آه دخترت

ناله زدم / پای سرت
با گریه ها/ ی مادرت

ای وای حسین۴

......

خیزوزجانظاره کن
به قامت خمیده ام
چرا به خاک خفته ای
حسین سربریده ام

کواکبرت / کواصغرت
کو ساقی / آب ورت

ای وای حسین۴

.......

سه ساله دخترتورا
به هر بهانه می زدند
سیلی وکعب نیزه خا
با تازیانه می زدند

من ماندم و / این غصه ها
واویلتا / واویلتا

ای وای حسین۴


محمد خرمفر


259
شعر بعدی