دانلود برنامه بحارالاشعار

خون گریه میکنم مایوس از حیات

شعر مداحی شور امام سجاد (ع) - خون گریه میکنم مایوس از حیات

خون گریه میکنم مأیوسِ از حیات
یاد مصیبت عَلیَ الوجوهِ لاطِمات

خون گریه میکنم یاد فاطمیات
می سوخت میون شعله دامن مخدرات

هنوز می شنوم صدای حرم و...واویلا
میون صحرا ضجه های حرم و...واویلا

واویلا علی الغریب...واویلا علی الحسین۲

خون گریه میکنم با یاد قتلگاه
بابای من تو گودال افتاده بی پناه

خون گریه میکنم یادم نمیره آه...
دربین قتلگه خون افتاده بود به راه

کی دیده صید و اینجوری زجر کنن...واویلا
مرد غریب و بی هوا نهر کنن ... واویلا

خون گریه میکنم سنگش می زدن و...
بابام زنده بود سواره ها رسیدن و...

خون گریه میکنم نیزه می زدن و...
با نعل تازه روی بدنش دویدن و....

هنوز زنده بود و بی حیا رسید ... واویلا
فاطمه بین مقتل آه می کشید ... واویلا

خون گریه میکنم یاد پری که سوخت
پیش چشم ترم چادر و معجری که سوخت

خون گریه میکنم یاد سری که سوخت
در بین شعله دست و پای دختری که سوخت

کبود شد پیکر نازدانه ها ... واویلا
به زیر حمله های تازیانه ها ... واویلا

خون گریه میکنم با یاد ازدحام
یاد اهل حرم میون مجلس عوام

خون گریه میکنم با یاد شهر شام
وای از حال حرم میون چشمای حرام

دور حرم ساز و دف و چنگ زدن ... واویلا
ز بام ها بر سرمان سنگ زدن ... واویلا

خون گریه میکنم عمه قدش خمید
وقتی سر برادر و میون طشت دید

خون گریه میکنم یاد دست پلید
لب های پدرم زخمیه از چوب یزید

شبی به ما گذشت ،اما چه شبی! ... واویلا
دختری می لرزید از بی ادبی ! ... واویلا


محمدعلی قاسمی خادم


349
شعر بعدی