دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

خبر از حادثه ساحل و توفان آمد

شعر مداحی روضه امام هادی (ع) - خبر از حادثه ساحل و توفان آمد

خبر از حادثه ی ساحل و توفان آمد
مردی از نسل پیمبر به لبش جان آمد

مردی از شعله ی غم در شرر و در آتش
جگری سوخته تر از شرر هر آتش

مردی از نسل غریبانه تری انسان ها
بغض دلگیر ز بیداد همه طغیان ها

مردی از نسل مطهر که خدا فرموده
او کجا ، مجلس و بزمی به شراب آلوده

غربتش سخت ترین غربت آل احمد
دید از دشمن دین جور و جفای بی حد

سامرا شاهد غمهای جگر سوزش بود
تیره تر از شب ظلمانی غم روزش بود

چه ستم ها که ندید از خلفای ظالم
بود خونین جگر از آن همه ظالم دائم

یک زمان معتصم از داغ جگر سوزش کرد
یک زمان معتمد از جور غم افروزش کرد

یک زمان معتز بدنام بر او کین می داشت
یک زمان از متوکل دل خونین می داشت

یک زمان هجمه ی دشمن به سرایش را دید
فصل بی رنگی گلهای صدایش را دید

**
محمود تاری "یاسر"

74
شعر بعدی