دانلود برنامه بحارالاشعار

تمام عمر به لطف خدای حضرت صادق

شعر مداحی روضه امام صادق (ع) - تمام عمر به لطف خدای حضرت صادق

تمام عمر به لطف خدای حضرت صادق
نشسته ایم به زیر لوای حضرت صادق

قسم دهیم خدا را به جعفربن محمد
که اشک چشم دهد در عزای حضرت صادق

رواست سر بگذارم به روی خاک بقیع و...
ز دیده اشگ ببارم برای حضرت صادق

فدای غربت و مظلومیَش ، که سجاده
کشیده خصم ، از زیر پای حضرت صادق

خدا زابن ربیع نگذرد که رحم نکرد و...
نرفت چند قدم پا به پای حضرت صادق

خدا ز ابن ربیع نگذرد که بی ادبی کرد
به حال سجده و «یارَبّنا»ی حضرت صادق

خدا زابن ربیع نگذرد ، که بی ادبی کرد
به نام مادر درد آشنای حضرت صادق

زخانه با سر و پای برهنه می بَرد او را
خدا کند که بمیرم برای حضرت صادق

دوان دوان پی مرکب به سمت دارالاماره
فدای غربت آقا ، فدای حضرت صادق

نفس نفس زد و یک لحظه یاد مادرش افتاد
چکید اشگ غم از چشم های حضرت صادق

همینکه شعله‌ی آتش بلند شد ز حریمش
رسید ناله‌ی واویلتای حضرت صادق

به گریه گفت حسیناً و ما نَسیتُ حسیناٰ
شد آستانه‌ی در نینوای حضرت صادق

شکست حرمتش اما نخورد سنگ به رویش
شکست حرمتش اما نه استخوان گلویش

شکست حرمتش اما نشد شکسته جلالش
نرفت دست حرامی به سمت اهل و عیالش

سر مطهر اورا کسی به نیزه ندیده
فدای خواهر مظلومه ای که ناله کشیده

«سری به نیزه بلند است در برابر زینب»
«خدا کند که نباشد سر برادر زینب»


محمدعلی قاسمی خادم

140
شعر بعدی