دانلود برنامه بحارالاشعار

تاکه سرگرم جهانی اهل باور نیستی

شعر مداحی مدح پندیات - تاکه سرگرم جهانی اهل باور نیستی

تاکه سرگرم جهانی اهل باور نیستی
تاکه دنبال زری در فکر محشر نیستی

تااسیر نفس هستی از حقیقت غافلی
تابه خواب غفلتی درخط داور نیستی

مرگ از مژگان ما باشد به مانزدیک تر
از چه رودر فکرمردن ای برادر نیستی

باتمام حشمت وجاهی که نزد خلق داشت
رفت پیغمبر،تو بهتر از پیغمبر نیستی

عاقبت تیغ اجل فرق علی را هم درید
ای بشر تو بهتر از ساقی کوثر نیستی

آنچه می بینی در این عالم همه فانی بود
تابه کی فکر حساب وروز کیفرنیستی

ژولیده نیشابوری

141
شعر بعدی