دانلود برنامه بحارالاشعار

برهمه شاهان حسین فرمانرواست

شعر مداحی مدح امام حسین (ع) - برهمه شاهان حسین فرمانرواست

برهمه شاهان حسین فرمانرواست
حاکم کل جهان در کربلاست
سلطنت برکل شاهان میکند
شاه ما بر کل شاهان، پادشاست
هرکه را داردجنونی مست اوست
جزحسین بر هر که می نازی خطاست
سلطنت باشدبه دستان حسین
بر همه شاهان حسین فرمانرواست
هرچه میخواهی بیا از اوطلب،
این حسین سلطان ملک اولیاست
کل گنج عالمین در دست اوست
باب رحمت بعدحق دراو، رواست
امپراطور است درعالم حسین
کیست او.هرچه از اوگویم رواست
هرچه سلطان است ای (مجنون )بدان
بر سرای این حسین جمله گداست..

.شعر..آرمین غلامی

136
شعر بعدی