دانلود برنامه بحارالاشعار

بده قوتی بزنم قلم به مدیح حیدر دیگری

شعر مداحی میلاد حضرت علی اکبر (ع) - بده قوتی بزنم قلم به مدیح حیدر دیگری

بده قوتی بزنم قلم به مدیح حیدر دیگری
نه بیان بود نه زبان بود تو خودت بگو علی اکبری
چه تشابهی چه تفاهمی چه جلالتی شده محشری
نه شبیه آن نه شبیه این به یقین شبیه پیمبری

بلغ العلی بکماله کشف الدجی بجماله
حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله*

قد و قامتت چه قیامتی مَثَلِ جلال محمدی
به که رفته خلق وخصال تو توکه خود خصال محمدی
چه شجاعتی چه فصاحتی نه فقط کمال محمدی
صلوات حق به جمال تو سر و پا جمال محمدی

بلغ العلی بکماله کشف الدجی بجماله
حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله*

به مبارکی شجر ولا شده صاحب ثمر حسین
علوی نسب دُر فاطمی مه انجمن قمر حسین
ببری دل از مه هاشمی یم معرفت گهر حسین
ملکی به شکل بشر تویی گل یاسمن پسر حسین

بلغ العلی بکماله کشف الدجی بجماله
حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله*

شده عاشق گل روی تو مَلک سما چه ملاحتی
که زشهد وصف لبت عسل مَثَلی بود چه حلاوتی
من و مدح تو نه لیاقتی تو مدیح شاه کرامتی
به روایتی خود مصطفی چه شباهتی چه اصالتی*

بلغ العلی بکماله کشف الدجی بجماله
حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله*

نه نمی رسم به مدیح تو به زبان الکن و نارسا
کلمات افاقه نمی کند به سکوت می رسم ای بسا*
تو خودت به چامه ی این حقیر نظری ز مرحمتت نما
به کدام واژه بخوانمت* حَقِ مطلب تو شود ادا

بلغ العلی بکماله کشف الدجی بجماله
حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله*

ابوذر رئیس میرزایی

*تضامین از اساتید بزرگوار قاسم صرافان
و زکریا اخلاقی
وسعدی علیه الرحمه

208
شعر بعدی