دانلود برنامه بحارالاشعار

ببین روی خدارا رخ نورالهدی را

شعر مداحی سرود امام جواد (ع) - ببین روی خدارا رخ نورالهدی را

ببین روی خدارا
رخ نورالهدی را
ببین ماه جمال
جوادابن الرضارا.......
غم به سرشده، حق جلوه گرشده
امام رضای ماپدرشده2

یا....جوادالائمه3
......

آمده...بحرجودوسخا
مولود بابرکت رضا
آمده...عشق امام رضا
آرامش دل اهل ولا

قبله مراد آمد. حضرت جواد آمد

ببین روی....
.......


پدرشاه خراسان
رئوف خانواده است
پسرباب المرادو
گل زهرا جواداست

من گدایشان غلام کویشان
نومیدنمیرم ازسرایشان2

یا...جوادالائمه3
.......

دل من...تنگه براحرم باپای دل خودم ومیبرم
توحرم...مثل کبوترم آقاسجیتکم الکرم
تومه ارض وسمایی
توجوادبن رضایی2

ببین روی خدارا....


محمدعلی قاسمی خادم


492
شعر بعدی