دانلود برنامه بحارالاشعار

با آن که داشت زهر جفا را به ساغرش

شعر مداحی روضه امام هادی (ع) - با آن که داشت زهر جفا را به ساغرش

با آن که داشت زهر جفا را به ساغرش
دیگر نخورد نیزه ی اعدا به پیکرش

گر جان رسید بر لبش از کینه ی عدو
دیگر نخورد خنجرِ دشمن به حنجرش

وقتِ وداع گرچه پسر را بِبَر کشید
دیگر ندید لاله ی در خون شناورش

گر جان سپرد در برِ فرزند خود پدر
بر نِیْ نرفت رأسِ مطهر برابرش

با آن که سوخت از شرر زهرِ کین دلش
در بر نبود غنچه ی خونینِ پرپرش

گیرم گذاشت صورتِ خود را بروی خاک
گلگون نگشت چهره ی پاک و منوّرش

گیرم که بود یکّه و تنها به حُجره اش
دیگر نبود طشتی و رأسِ مطهّرش

گیرم که بود در غم و غربت مکانِ او
سیلی نخورد بر رخِ گلگونِ دخترش

گر بوده است خانه ی او در محاصره
دیگر نخورد سنگِ جفایی به شهپرش

از پا فتاد گرچه به غربت ز زهرِ کین
دشمن نداد زخمِ زبانی به خواهرش

با آن که سوخت "یاسرِ" غمدیده زین عزا
دارد ز شوق عرضِ ارادت به محضرش
oo
محمود تاری "یاسر"

54
شعر بعدی