دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

امشب به نخل آرزويم برگ پيداست

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب روضه - امشب به نخل آرزويم برگ پيداست - اشعار مداحی دهه فاطمیه

روضه حضرت زهرا (س) 662

امشب به نخل آرزويم برگ پيداست
در چهره زردم نشان مرگ پيداست
امشب مرا در بستر خود وا گذاريد
بيمار بيت وحي را تنها گذاريد
دوران هجران به اتمام است امشب
خورشيد عمرم بر لب بامست امشب
بيرون بريد از خانه زينب را که حاشا
مادر دهد جان وکند زينب تماشا
گوييد مولا را که در مسجد نشيند
تا مرگ يارش را به چشم خود نبيند
خجلت زده از اشک فرزندان خويشم
اسماء تو تنها وقت مردن باش پيشم
چون روز آخر بود کار خانه کردم
گيسوي فرزندان خود را شانه کردم
ديدي چه حالي در نمازم بود اسماء
اين آخرين رازونيازم بود اسماء
آخر نگاه خويش را سويم بيفکن
مي خوابم ااينک پرده بر رويم بيفکن
بنشين کناري ناله از دل درخفا زن
بانوي خود را لحظه اي ديگر صدازن
ديدي اگر خامش به بستر خفته ام من
راحت شدم پيش پيمبر رفته ام من
آيند چون طفلان معصومم به خانه
پرسند از مادر خبر داري تو يا نه
ديدند اگر خاموش وبي تاب است مادر
آهسته با آنها بگو خوابست مادر
مگزار ساعتها تنم در بر بگيرند
مگزار آنان هم کنار من بميرند
بفرست مسجد آن دو طفل نازنين را
کآرند بالينم اميرالمومنين را
شبها برايم بزم اشک وغم بگيريد
در خانه آتش زده ماتم بگيريد
از من بگو با زينب آزاده من
برچيده نگذارد شود سجّاده من

من رفتم امّا، يادگارم زينب اين جاست

روح مناجات و دعايم، هرشب اين جاست

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی