دانلود برنامه بحارالاشعار

آنکه حسرت ازبرای مال دنیا میخورد

شعر مداحی مدح پندیات - آنکه حسرت ازبرای مال دنیا میخورد

آنکه حسرت ازبرای مال دنیا میخورد
ازخدا غافل بوداندوه بیجا میخورد

قسمت ماهرچه باشدمی رسداز خان غیب
هرکه می آیدبه دنیارزق خودرا میخورد

نیست نادان راغم سودو زیان درزندگی
برگذشت عمرخودافسوس دانا میخورد

آنکه شددور ازخداددرچنگ شیطان اوفتد
برهٔ دورازشبان راگرگ صحرا میخورد

می شود پاپیچ ماگاهی گناه دگران
چوب زندان یوسف ازدست زولیخا میخورد

فرق ها دارد سخاوتمند اینجا بابخیل
آن غذابامیهمان این سفله تنها میخورد

مابه نانی درجهان تنهاقناعت کرده ایم
خواجه باآن زندگانی حسرت ما میخورد

آنچه می باشدغنیمت فرصت فردای ماست
آری عاقل کی غم دیروزوفردا می خورد

خودعمل کن ابتدابرپندخود ای پند ده
نهی خرمامیکندآنکس که خرما میخورد

128
شعر بعدی