دانلود برنامه بحارالاشعار

آرومش میکنم چه فکری دارید

شعر مداحی زمینه حضرت رقیه (س) - آرومش میکنم چه فکری دارید

آرومش میکنم چه فکری دارید
آرومش میکنم اگه بزارید
آرومش میکنم برید از اینجا
آرومش میکنم سرو نیارید

توروخدا آروم زود میخوابه
هنوز تو فکر مجلس شرابه
کجا میخواین بیاین این موقع شب
زن و بچه است آخه تو خرابه

جلو نرو ببینه میمیره
اگه سرو ببینه میمیره
رقیه توی موهای بابا
خاکسترو ببینه میمیره

.......

سر رو آوردن تو اون شب تار
سر رو آوردن با زخم بسیار
سر رو آوردن با داد و بیداد
سر رو آوردن رو پوشو بردار

روپوشو برداشت روضه رو شرو کرد
نبودی شمر با ما بگو مگو نکرد
همونکه اون شب توی گوش من زد
همونه که تنت رو زیر و رو کرد

تو حال زارمو که میبینی
چشای تارمو که میبینی
گلوی پاره تو نمیبینم
گوشای پارمو که میبینی

....

دخترت چه حرفا که میشنید و
چه مصیبتا که رقیه دید و
بگذرم یه روزی اگر که از ز زجر
من،نمیبخشم ولی یزید و

یه لحظه داد عمه رو در آورد
جلو چشای ما چوبو بالا برد
آروم که شد خوب که زد روی لبات
اومد نشست بالا سرت شراب خورد

دیگه نگم خودت خبر داری
چه شهری و چه کوچه بازاری
چه ضربه های دست سنگینی
چه مردمای مردم آزاری

علی زمانیان


308
شعر بعدی